Dag van de Duurzaamheid - Collegeserie over reststromengebruik voor bemesting Nabeschouwing

Dag van de Duurzaamheid - Collegeserie over reststromengebruik voor bemesting
ma 10-10-2016
Veehouderij, Akkerbouw, Loonwerk, Varkenshouderij, Melkveehouderij, Mechanisatie, Energie
Congres
Campus WUR Wageningen gebouw ORION
6708 WH
Heel Nederland
http://smartfertilization.org
blc@precisiebemester.nl

Foto's "Dag van de Duurzaamheid - Collegeserie over reststromengebruik voor bemesting". Klik op een foto voor een vergroting.
DE CIRCULAIRE ECONOMIE IN DE PRAKTIJK
VERSLAG VAN EEN SERIE HOORCOLLEGES TER GELEGENHEID VAN

10 oktober 2016 te Wageningen op de Campus van WUR

In deze serie kwamen zowel wetenschappers als praktijkmensen aan het woord .Wageningen Universiteit en Research werkt graag samen met overheid en private sector om ernst en vaart te maken met de transitie naar een circulaire economie in Nederland . In zijn welkomstwoord nodigde de Rector Magnificus, Professor Athur Mol, de aanwezigen daartoe uit, na een korte schets van het brede werkterrein van WUR.

Ir. Jan Roefs, akkerbouwer en bestuurslid LTO opende de serie colleges met een pleidooi voor het invoeren van een bodempaspoort, waarin alle bodemeigenschappen van een perceel zijn beschreven, dit ten gerieve van eigenaars en huurders van grond. Daarmee kunnen dan ook wijziging van in de bodemkwaliteit van het betreffende perceel gedocumenteerd worden en naar aanleiding daarvan indien nodig maatregelen genomen worden. Roefs pleitte ook voor bedrijfsspecifieke gebruiksnormen voor de planten- en bodemvoedende elementen.

Prof van Ierland belichtte vervolgens de economische kant van genoemde transitie en met name de ontoereikendheid van het marktmechanisme om deze te bewerkstelligen. Nodig is een overheid die effectieve regels opstelt en handhaaft. Nodig zijn vooral ook responsable entrepreneurs , zoals bijvoorbeeld de voorgaande spreker.

Prof Carolien Kroeze presenteerde een scenariostudie van het programma Global News (Nutrient Export from WaterSheds), waaruit niets anders geconcludeerd kon worden dan dat wereldwijd gewerkt moet worden aan de uitvoering van het z.g optimistische scenario om de eutrofiering terug te dringen. Europa speelt daarbij een voorbeeldrol . Efficient gebruik van plantenvoeding, dus zonder lekverliezen vormt een sleutelfactor , zo bleek uit het pictogram in de betreffende sheet ( geheten Future: Optimistic ) over de situatie in 2050. In dezelfde sheet stonden ook nog stallen afgebeeld waaraan stikstof ontsnapte, ook een lek dat gedicht kan en moet worden.

Beide onderwerpen kwamen op onze dag later uitvoerig aan de orde .

Als voorbeeld van plantenvoeding zonder lekverliezen bespraken Dr.Nyncke Hoekstra van het Lois Bolk Instituut en M.Raaphorst van Timac- Agro Benelux successievelijk de precisiebemesting in de wortelzone met stikstof , resp fosfaat, gewonnen uit afvalwater in dit geval.

Het terugbrengen in de kringloop van stikstof die vrijkomt uit de organische mest in de stal vormt het duidelijkste voorbeeld van de manier waarop het ciculaire gebruik van nutrienten thans in de praktijk plaats vindt, namelijk op basis van wetgeving en handhaving daarvan. Remco Hendriks van de Omgevingsdienst Brabant Noord zette uiteen om welke technieken het gaat, zijnde biologische, chemische en gemengde luchtwassers ( bv van Inno plus ) en welke wettelijke regels gelden . De handhaving verloopt tegenwoordig met behulp van geavanceerde monitoringsfaciliteiten. Stikstof uit chemische luchtwassers is een in de meststoffenwet opgenomen, dus erkende stikstofkunstmest met uitstekende eigenschappen voor gebruik in alle open teelten, maar vooral voor aardappelen en grasland in het voorjaar. Herre Bartlema van het Netwerk Smart Fertilization toonde de machines die daarvoor gebruikt worden en presenteerde een schatting van de afzetmogelijkheden van genoemde circulaire meststof. Die zijn ruim voldoende om het te verwachten aanbod te absorberen in Nederland.

Dr. Simon Hageman presenteerde tot slot de details van het onderzoek naar de winning van selenium uit afvalwater, dit soort bio-based onderzoek zal nog veel meer belangrijke restromen opleveren. De sector is er klaar voor !

Voor alle volledige presentaties zie : www.smartfertilizationday.nl onder downloads .

Wageningen, Herre Bartlema 19 oktober 2016 0651596092.
Agrio uitgeverij bv   |   Disclaimer   |   Algemene voorwaarden   |   Privacybeleid   |   Contact