Disclaimer

DISCLAIMER VAN LANDBOUWAGENDA.NL
 
 
Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

Landbouwagenda.nl is eigendom van, en wordt geŽxploiteerd door Agrio uitgeverij B.V., verder: Agrio.
Agrio spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin Landbouwagenda.nl als website fungeert volledig en juist is, daarentegen kan Agrio niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. Agrio aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.
De Landbouwagenda.nl-site bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van Landbouwagenda.nl liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van Landbouwagenda.nl. Agrio is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Agrio geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.
Het technisch functioneren van de breedbandverbindingen valt onder het risico van de exploitant van de breedbandverbinding. Agrio aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de verplichtingen van de breedbandleverancier. Agrio sluit iedere aansprakelijkheid uit vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de diensten van Landbouwagenda.nl. Agrio geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de site van Landbouwagenda.nl. Tevens is Agrio niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van Landbouwagenda.nl die de informatie toegankelijk maakt. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is Agrio in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van de site of met door haar verleende diensten, ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.
Agrio is niet aansprakelijk voor omstandigheden ten gevolge van overmacht. Hieronder dient te worden verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van Agrio ten gevolge waarvan de nakoming redelijkerwijs niet van haar kan worden verlangd, zoals oorlog, overheidsmaatregelen, vervoers- en verbindingsstoringen van welke aard dan ook, werkstakingen, uitsluiting of gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieŽn, tekortkoming van derden die voor Agrio ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld, etc.

Naast het bepaalde in deze disclaimer zijn tevens op het gebruik van Landbouwagenda.nl de Algemene Voorwaarden van toepassing.
Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar info@landbouwagenda.nl. Wij wijzen u op het privacy statement van Agrio Uitgeverij B.V.
 

 

© Agrio uitgeverij bv   |   Disclaimer   |   Algemene voorwaarden   |   Privacybeleid   |   Contact