Algemene voorwaarden


ALGEMENE VOORWAARDEN VAN LANDBOUWAGENDA.NL
 
Geachte gebruiker van Landbouwagenda,

Agrio biedt u de gelegenheid om een evenement en informatie daarover te plaatsen op Landbouwagenda. Agrio kan vooraf niet controleren of de informatie die u plaatst, voldoet aan de auteurswet of ander geldende wetten. Omdat wij niet willen dat u onbedoeld in de problemen komt en om u te beschermen tegen claims op basis van eventuele overtreding van de wet verzoeken wij u onderstaande aanwijzingen goed te lezen. En te controleren of u met het plaatsen van de informatie de bestaande wetgeving niet overschrijdt. Bij twijfels kunt u ons altijd even een mail sturen: info@landbouwagenda.nl.

Indien u informatie/artikelen/foto's e.d. (hierna te noemen: informatie) op onze website plaatst dient u rechthebbende te zijn op dit materiaal dan wel hiervoor toestemming te hebben van de rechthebbende(n) op deze informatie.
Het linken en verwijzen naar paginaís van een andere website is onder de huidige rechtspraak in beginsel toegestaan, mits enkel de artikelkop van het artikel c.q. informatie wordt overgenomen en/of een zeer beperkt aantal woorden (in ieder geval niet meer dan 50 woorden) uit de informatie wordt overgenomen.

Tevens dient de link van de betreffende derde partij voorzien te worden van een duidelijke bronvermelding, waaruit blijkt dat het copyright met betrekking tot het artikel c.q. de informatie exclusief berust bij de rechthebbende.
Het framed of inline linken naar websites, waarbij de content opent in een andere omgeving dan van de rechthebbende, is nimmer toegestaan.

In beginsel is onder de huidige rechtspraak ook het citeren uit een aankondiging van een evenement mogelijk, mits er sprake is van een duidelijk aanwijsbaar doel en passend binnen de door u geplaatste informatie. U dient wel steeds de bron van uw informatie te vermelden en niet meer over te nemen uit de informatie van derden dan strikt noodzakelijk, ook hier geldt in ieder geval niet meer dan 50 woorden overnemen.

Aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Diegene die door het plaatsen van informatie de rechten van een derde schendt, is jegens die derde aansprakelijk voor de door de derde geleden schade. Agrio aanvaardt geen aansprakelijkheid voor zonder toestemming van de rechthebbende geplaatste informatie. Schade die Agrio in dat verband lijdt zal Agrio verhalen op diegene die de informatie heeft geplaatst.
 
Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden verklaar ik bovenstaande aanwijzingen over geldende wetgeving te hebben gelezen en er naar te hebben gehandeld. En verklaar me volledig aansprakelijkheid voor de geplaatste informatie 
 
 

 

 

1.

1.1.

Landbouwagenda.nl is eigendom van en wordt geŽxploiteerd door Agrio Uitgeverij B.V., verder Agrio.

1.2.

Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopieren, of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Agrio. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk gebruik, daaronder begrepen intern bedrijfsgebruik.

2.

2.1

Agrio besteedt uiterste zorg aan de exploitatie van de website. Agrioīs  aansprakelijkheid is geregeld in de mede op deze website te raadplegen disclaimer.

2.2

De rechten en verplichtingen betreffende de persoonlijke levenssfeer worden geregeld in de op de website te raadplegen bepalingen inzake privacy.

3.

3.1

Het gebruik van de website Landbouwagenda.nl dient uitsluitend te geschieden in overeenstemming met geldende wetgeving en algemene maatstaven van maatschappelijke zorgvuldigheid, het laatste uitsluitend ter beoordeling van Agrio.

3.2.

Agrio is bevoegd het gebruik te ontzeggen bij geconstateerde inbreuk op bovenbedoelde wetgeving c.q. zorgvuldigheid en weigerachtigheid om op eerste sommatie van Agrio deze inbreuk te beŽindigen op de wijze, zoals door Agrio gewenst.

4.

Agrio is gerechtigd te allen tijde de inhoud van deze bepalingen, van de disclamer en het privacy reglement te wijzigen; deze gewijzigde bepalingen zullen met onmiddellijke ingang naar wijziging gelden.
 
 
5.    Toepasselijk recht, mediationclausule, bevoegde rechter
 
5.1

Op overeenkomsten, gesloten op basis van Landbouwagenda.nl is Nederlands recht van toepassing.

5.2

Wanneer een geschil, verband houdende met (een tekortkoming in) de uitvoering van deze overeenkomst niet door middel van overleg tussen partijen kan worden geregeld, zullen partijen, alvorens zich tot de bevoegde rechter/arbiter te wenden, zich inspannen het geschil op te lossen door middel van mediation conform het reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut, zoals dat luidt op de datum van de ondertekening van deze overeenkomst.

5.3

De meest gerede partij zal schriftelijk of elektronisch zijn voornemen om over te gaan tot mediation aan de wederpartij kenbaar maken.

5.4

Zolang deze kennisgeving niet heeft plaatsgevonden en/of de mediation niet is beŽindigd zal geen der partijen zich tot de rechter wenden tenzij uitsluitend tot het nemen van conservatoire of spoedeisende maatregelen.

5.5

Indien het binnen 30 dagen, althans binnen een door partijen nader overeen te komen termijn na ontvangst van de hierboven sub 3 bedoelde kennisgeving onmogelijk gebleken is het geschil op te lossen met behulp van mediation, zal het geschil worden beslecht door de bevoegde rechter.
 
6. Het gebruik van Landbouwagenda.nl voor het tonen van landbouwgerelateerde evenementen. 
 
6.1
 
Het gebruik van de website www.landbouwagenda.nl is gratis, alsook het plaatsen van evenementen en het aanmaken van een account.
 
 
 
 
Indien u vragen heeft betreffende de algemene voorwaarden kunt u zich wenden tot info@landbouwagenda.nl.
 
De algemene voorwaarden kunnen worden aangepast zonder verdere berichtgeving.
© Agrio uitgeverij bv   |   Disclaimer   |   Algemene voorwaarden   |   Privacybeleid   |   Contact